เอกสารที่ต้องใช้

กรณีรถใหม่ป้ายแดง


1. รับเอกสารได้ที่กรมการขนส่งทางบก (หมอชิต)
2. เซ็นเอกสารในช่องผู้รับโอน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ
3. นำเอกสารส่งตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เพื่อทำการจดทะเบียนต่อไป

 

เอกสารที่ต้องใช้

เอกสารประกอบการจดทะเบียนรถใหม่

 1. หนังสือรับรองการโอนสิทธิหมาย เลขทะเบียน ที่ประมูลได้  Download
 2. หนังสือแสดงสิทธิเลขหมาย ทะเบียน (ใบเสร็จรับเงินของกรมการขนส่งทางบก)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสิทธิ เลขทะเบียนประมูล
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนา)
 • ในกรณีจดทะเบียนรถยนต์เป็นรูปบริษัทฯ ต้องแนบเอกสาร หนังสือรับรอง บริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการ พร้อมกับประทับตราบริษัทฯ
 • ลงนามในเอกสาร ในเอกสารทุกฉบับให้สมบูรณ์
 • ส่งมอบให้กับทางโชว์รูมที่ออกรถ

 

ขั้นตอนการยื่นสลับป้าย
 

เอกสารที่ต้องใช้

 1. สมุดคู่มือจด ทะเบียนรถ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนา)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา)
 4. กรอกเอกสารใน ใบคำขอ (อื่นๆ)  Download
  ระบุเพื่อขอทำการสลับป้ายทะเบียนรถ
  จากหมายเลขทะเบียน.................เป็น................
 5. หนังสือรับรองการโอนสิทธิ หมายเลขทะเบียน ที่ประมูลได้  Download
 6. ใบเสร็จรับเงินของกรมการขนส่งทางบก

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสิทธิ เลขหมายประมูล

 • ยื่นตรวจเอกสารที่ อาคาร 2 ชั้น 2 ช่องประชาสัมพันธ์
 • ดำเนินการตัดเลขที่ อาคาร 2 ชั้น 5
 • นำเอกสารทั้งหมดมายื่นที่ ช่อง 29-30 อาคาร 2 ชั้น 2 จะได้รับใบรับเรื่องจากกรมการขนส่งทางบก ให้รอ 3-5 วัน วันทำการ โดยสามารถโทรมาตรวจสอบว่าเรื่องเสร็จหรือไม่ ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในใบรับเรื่อง 3 - 5 วัน
 • เมื่อเรื่องเสร็จให้นำใบรับเรื่อง กลับมายื่นที่ช่อง 29-30 จะได้รับบัตรคิว เพื่อรอชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 1,775 บาท ที่ช่อง 27-28
 • รอเรียกชำระเงิน เมื่อชำระเงินเสร็จให้นั่งรอใบเสร็จรับเงิน , สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ และแผ่นป้ายวงกลม  
 • ให้นำใบเสร็จรับเงินไปรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ ที่ อาคาร 2 ชั้น 1 ให้นำแผ่นป้ายทะเบียนเดิมไปเปลี่ยนด้วย  

 

กรณีรถจัดไฟแนนซ์อยู่ ต้องเพิ่มเติมเอกสารดังนี้

สำเนาหนังรับรองบริษัท (ไฟแนนซ์)

 1. หนังสือมอบอำนาจจาก ไฟแนนซ์  Download
 2. หนังสือยินยอม  Download

 

 • ผู้เช่าซื้อลงนามในช่องผู้ขอใช้
 • ไฟแนนซ์ ลงนามในช่องผู้ยินยอม

 

หากพบข้อสงสัย กรุณาสอบถามทางทีมงาน Thetabienrod.com  <=คลิ๊ก 
 

โทร. 09-6633 6666

 

ทะเบียนสวย เบอร์สวย

ติดต่อนายทะเบียน คุณน๊อต

09-6633-6666